Adatkezelési nyilatkozat

Utolsó módosítás: 2021. március 19.


Done IT Innovations Kft.

Székhely: H-9027 Győr, Balassi Bálint utca 18.

Cégjegyzékszám: 08 09 031767

Adószám: 27903676-2-08

E-mail: hello@doneit.hu

alábbi adatkezeléseire vonatkozik:

 • TalentX AMS weboldal (www.talentx.hu)
 • Kapcsolattartói és egyéb olyan adatkezelés, ahol a Done IT Innovations Kft. adatkezelő
 • TalentX AMS szoftver szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat (kapcsolattartás)

A tájékoztató alapján ismerheti meg, hogy a Done IT Innovations Kft. (Adatkezelő) a személyes adatait milyen célokból és jogalapon kezeli és Önnek, mint Érintettnek milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az Adatkezelő ugyanazt a személyes adatot különböző célokból eltérő jogalapon és feltételekkel is kezelheti.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok felsorolását és a legfontosabb fogalmakat a tájékoztató 1. számú Melléklete tartalmazza.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztathatja. Ha a Tájékoztató módosul, erről az Adatkezelő a honlapon közleményt helyez el vagy arról más módon értesíti.

Az adatok forrása

Az kapcsolatfelvétel és kommunikáció során az Érintett által közölt vagy az Érintett által kezdeményezett műveletek során használt, generálódott adatok. Elsősorban a cégekkel történő kapcsolattartás fordul elő, hogy az Érintett adatait más személy (pl. a cég képviselője, ügyvezetője) adja meg, amely esetekben a személyes adat forrása az adatot közlő harmadik személy.

Adatkezelés célok, kezelt adatok, jogalapok, megőrzési idő.

Adatkezelés célja: Honlap biztonságos működtetése.

Kezelt személyes adatok kategóriái: A látogató IP címe, eszközazonosítók; kliens azonosítók, HTTP-kérelmek logolása.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő szolgáltatásai megismertetéséhez fűződő jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont hogy biztonságos honlapot működtessen.

Megőrzési idő: A honlap látogatás befejezésétől számított 5 napon belül.

Adatkezelés célja: Nyelvi preferenciák kiszolgálása. A honlap bizonyos ideig megjegyzi az Érintett nyelvi preferenciáit, abból a célból, hogy ha az Érintett ismételten a honlapra látogat, a nyelvet a honlap felismerje, így azokat nem kell újra kiválasztania.

Kezelt személyes adatok kategóriái: Nyelvi preferenciákhoz online azonosítók.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő szolgáltatásai megismertetéséhez fűződő jogos érdeke hogy a honlap tartalma, idegen angol? nyelven beszélő látogató részére is érthető információkkal szolgáljon GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Megőrzési idő: A honlap látogatás befejezésétől számított 3 napon belül.

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. A honlap kapcsolattartási űrlapot nem biztosít, a kapcsolattartás a honlapon kívüli esetekre vonatkozik.

Kezelt személyes adatok kategóriái: Egyéni vállalkozók és partnercégek (ügyfelek, beszállítók, szállítók, ajánlattevők) lehetséges partnercégek (együtt partnercégek) képviselőinek, munkatársainak a neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe.

Adatkezelés jogalapja: Harmadik személy partnercég jogos érdeke, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lépjen és hogy az Adatkezelő ennek során a partner részéről eljáró kapcsolattartók adatait kezelje, lehetővé téve a kommunikációt, megrendelések, szerződések teljesítésének hatékonyabb teljesítését, a kapcsolódó szervezési intézkedéseket. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Megőrzési idő: Mindaddig amíg a jogos érdek fennáll, legfeljebb azonban 12 hónap.

Adatkezelés célja: Ajánlatok értékelése, szerződés előkészítése és megkötése és teljesítése természetes személy megbízottakkal, egyéni vállalkozókkal.

Kezelt személyes adatok kategóriái: Azonosítási adatok, név, lakcím vagy egyéni vállalkozó székhelye, adott esetben további azonosító adatok (pl,egyéni vállalkozói igazolvány száma, adószám vagy adóazonosító). azonosításra alkalmas szerződéses adatok, mint pl díjazás.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Megőrzési idő: Az ajánlattétel és szerződés esetén a szerződés időtartama és 5 év polgári jogi elévülési idő.

Adatkezelés célja: Adó és számviteli kötelezettségek teljesítése.

Kezelt személyes adatok kategóriái: Könyvviteli nyilvántartást közvetve és közvetetten alátámasztó bizonylatok adatai, név, adó és járulékok bevallásának, megfizetésének adatai, adott esetben a jogviszony típusa, jogviszony kezdete és vége.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó adó ás számviteli jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Adózás rendjéről szóló törvény szerinti kötelező bejelentésekre, bevallásokra vonatkozó rendelkezések, Számv.tv.169 §(2) bek).

Megőrzési idő: AdójoAdójogi előírás alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig Természetes személy megbízottnál a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről nyilvántartásra kötelezett a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt év Könyvviteli nyilvántartást alátámasztó bizonylatok esetén 8 év.

Adatkezelés célja: Szerződéses jogiszonyból eredő vagy más jogvitában az adatok rendelkezésre állásának a biztosítása.

Kezelt személyes adatok kategóriái: Név, e-mail cím, egyéb jogvitához, perhez szükséges adat.

Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy az adatok rendelkezésre álljanak bizonyítékképpen. Ezért az adatokat az igényérvényesítésre rendelkezésre álló elévülési ideig megőrzi.

Megőrzési idő: Szerződés megszűnését követő, illetve a jogvita felmerülése esetén annak időpontjától számított 5 év (polgári jogi elévülési idő).

Adatkezelés célja: Ügyfélszolgálati kérelmek és hibabejelentések rögzítése. Az adatkezelése a TalentX AMS szoftver szolgáltatásban a „Segítség kérése” menüpont alól küldött levelekre, valamint a support@talentx.hu címre beérkező levelekre vonatkozik.

Kezelt személyes adatok kategóriái: Név, e-mail cím, telefonszám, szöveges üzenet, csatolt dokumentum.

Adatkezelés jogalapja: Harmadik személy, partnercég jogos érdeke, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lépjen és hogy az Adatkezelő ennek során a partner részéről eljáró kapcsolattartók adatait kezelje, lehetővé téve a kommunikációt és a szoftver szolgáltatás hatékonyabb teljesítését, a kapcsolódó szervezési intézkedéseket. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Megőrzési idő: Mindaddig amíg a jogos érdek fennáll, legfeljebb azonban 12 hónap.

A weboldalon használt cookie-kal kapcsolatos információk

A saját, valamint az esetleges harmadik felek által használt sütikkel kapcsolatban lásd a honlapon található tájékoztatót.

Köteles-e személes adatokat megadni? Milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása?

Az adatok megadása nem kötelező, azonban a cél az adatok nélkül nem érhető el.

Az adatkezelés módja

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó adatokat, dokumentumokat gépi, számítógépes feldolgozással és manuálisan papír alapon is kezeli.

Személyes adatok továbbítása címzettek

Kiknek adja át, továbbítja az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat (címzettek)?

 • A weboldal karbantartását, és a tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató: RackForest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. emelet 3008.)
 • Számviteli bizonylatokkal, adózással kapcsolatban a könyvelést végző: Easy-Tax Kft. (9023 Győr, Szigethy A. utca 60. VIII. em. 29.)
 • Számlázás, számlázó program: Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet)
 • Adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó: dr. Gáspár Gabriella (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.)
 • Levelezéssel (e-mail rendszer) és dokumentumok kezelésével kapcsolatban a: Microsoft vállalat (microsoft.com)
 • Kötelező bejelentésekkel kapcsolatban: NAV (nav.gov.hu)
 • Eseti hatósági vagy bírósági eljárás esetén az eljáró hatóság és bíróság

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítására vonatkozó információk.

A weboldallal kapcsolatos adatkezelés során nem történik harmadik országba adattovábbítás. Az egyéb célú adatkezeléseknél, a Microsoft felhő alapú megoldások használata során, a személyes adatok olyan harmadik országban található felek számára is továbbíthatók, melyek nem az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül találhatóak. Az adattovábbításra a Microsofttal létrejött adatfeldolgozási szerződés szerinti az EU Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő ellátja az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos szakmai tanácsadással, ellenőrzi az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységet, valamint az illetékes hatósággal és az érintettekkel történő kapcsolattartással segíti az adatkezelő működését.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Az érintettek jogai

Az Érintettet megillető jogok terjedelme attól is függ, hogy az adatkezelésre milyen jogalapon, feltételekkel kerül sor (pl. jogszabályi előírás alapján kezelt adatok esetén nem kérheti személyes adatai törlését).

Hozzáférés

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

A tájékoztatás kiterjed: az adatkezelés ténye, a kezelt adatok kategóriái, erre irányuló kérelem esetén a kezelt adatok másolata – a nem az Érintettre vonatkozó személyes adatok, információk olvashatatlanná tételével, az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja, az adatok továbbításának lehetséges címzettjeiről, a külföldre továbbítás esetén ennek tényéről és a címzettekről, az adatkezelés időtartamáról, az Érintett jogairól, a hozzájárulás visszavonhatóságáról, valamint a panasztétel, illetve a jogorvoslati jogok gyakorlásának módjáról.

Amennyiben további másolatokat kér, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

Helyesbítés

Az Érintett kérheti személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

Törlés

Az Érintett kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve, amely esetben e többletfeltételnek nem kell teljesülnie – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése

Törlés esetében lehetséges, hogy nem tudjuk ja továbbiakban a jogi szolgáltatást nyújtani.

Tiltakozás

Az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat: saját vagy harmadik személy jogos érdeke céljából végzett adatkezelés ellen, ha annak a jogalapja jogos érdek;

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végez abból a célból hogy bizonyítsa, az adatkezeléshez fűződő érdek olyan mértékben fontos, amely megelőzi az Ön érdekei, jogai, szabadságai védelmének fontosságát.

az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik

Ez a jog nem illeti meg, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Korlátozás

Kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely érdekében kezelték, de az Érintett kérheti azok tárolását jogai előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából;
 • Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek

Ha az adatkezelést korlátozzák, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével egyéb módon csak akkor lehet kezelni, ha

 • az Érintett hozzájárul, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy
 • más személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy
 • fontos közérdekéből szükséges.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

Az Adatkezelő a korlátozásról tájékoztatja azokat, akiknek a személyes adatokat továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Adathordozhatóság

Hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló automatizált adatkezelés esetén Ön kérheti, hogy az Ön által megadott, Önre vonatkozó adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő, és/vagy arra, hogy az Érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról

Az Adatkezelő automatizált eljáráson alapuló, joghatással bíró döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz.

A hozzájárulás visszavonása

Ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, akkor jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja.

Panaszkezelés, jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek, panaszok a tájékoztató elején megjelölt székhelycímre és/vagy e-mailcímre küldhetők.

Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett megsértésének helye szerinti tagállamban. Ha Ön Magyarországon van, az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

1. sz. melléklet

Az adatkezelésre alkalmazandó legfontosabb jogszabályok

GDPR - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

Infotv. - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Fogalmak magyarázata

Adatkezelő: az a természetes vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; jelen tájékoztató alkalmazásában a Done IT Innovations Kft. (9027 Győr, Balassi Bálint utca 18.);

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége;

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy (ember); azonosíthatóságnak tekinthető, ha az érintett a rá vonatkozó információ alapján más sokaságtól, csoporttól elkülöníthető;

A további illetve részletesebb definíciókat a GDPR 4. cikke tartalmazza

🙌 Köszönjük, a figyelmet ❤️

Adatkezelési nyilatkozat letöltése

Jelen Adatkezelési nyilatkozat 2021. március 19. napjától érvényes.

Adatkezelési nyilatkozat letöltése

Archívum

adatvedelmi_tajekoztato_20201001-20210127.pdf adatvedelmi_tajekoztato_20210128-20210319.pdf